Педагогіка дітей раннього віку

  1. Зміст
  2. Передмова

Навчальний посібник познайомить майбутніх педагогів і практичних психологів з основними методами особистісно-орієнтованої моделі освіти дітей раннього віку. Автори розкривають основні закономірності психічного розвитку дітей від 1 року до 3 років. У посібнику висвітлено важливі поняття сучасної педагогіки, принципи, цілі та завдання освіти дітей раннього віку, дається характеристика змісту і методів роботи педагогів з фізичного розвитку та охорони здоров'я дітей, формування у них різних видів діяльності (предметної, ігрової, художньо-естетичної), пізнавальної активності, спілкування дітей з однолітками. Посібник адресовано студентам дошкільних факультетів педагогічних вузів.

Зміст

ПЕРЕДМОВА

I. ВСТУП В педагогіки РАННЬОГО ВІКУ

1. Становлення і розвиток педагогіки раннього віку

2. Педагогіка раннього віку на сучасному етапі розвитку освіти

II. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

1. Фізичний розвиток

2. Специфіка психічного розвитку дитини в ранньому віці

3. Розвиток предметної діяльності

4. Розвиток спілкування дитини з дорослими

5. Розвиток мовлення

6. Розвиток процесуальної гри

7. Розвиток спілкування з однолітками

8. Розвиток особистості

III. ЗМІСТ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

1. Взаємодія педагогів з дітьми

2. Педагогічна робота з дітьми в період адаптації до дитячого закладу

3. Фізичний розвиток і охорона здоров'я дітей

4. Соціально-особистісний розвиток дитини

5. Пізнавально-мовний розвиток дитини

6. Художньо-естетичний розвиток дитини

7. Організація розвиваючої предметного середовища

8. Організація планування педагогічної діяльності і спостереження за розвитком дітей

9. Психологічна діагностика розвитку дітей раннього віку в освітньому процесі

10. Організація спільної роботи педагогів і сім'ї

11. Сучасні програми виховання дітей раннього віку

ЛІТЕРАТУРА

Передмова

В останні десятиліття система освіти в Росії зазнає значних змін. Ці зміни зачіпають всі структурні елементи педагогіки: зміст, цілі, методи і засоби освіти на всіх його щаблях. Корінні зміни відбуваються і в дошкільній педагогіці, в тому числі педагогіка раннього віку.

В основу російської реформи освіти, розпочатої в 90-ті роки XX ст., Покладено принципи гуманістичної філософії, психології та педагогіки, які реалізуються в особистісно-орієнтованої моделі освіти. Як її найважливіших принципів виділяються: визнання самоцінності кожного вікового періоду життя, повагу до особистості дитини, створення умов для розвитку його творчого потенціалу.

Мета даного посібника - познайомити майбутніх педагогів і практичних психологів з методами реалізації особистісно-орієнтованої моделі освіти в роботі з дітьми раннього віку. Навчальний посібник складається з трьох розділів, кожен з яких включає кілька розділів.

У першому розділі представлені історичні аспекти розвитку педагогіки раннього віку і її стан на сучасному етапі. Розглядаються різні погляди на джерела і рушійні сили розвитку дитини, різні підходи до виховання, розкривається історія становлення системи суспільного виховання дітей раннього віку в нашій країні і за кордоном. У розділі, присвяченому сучасному стану педагогіки раннього віку, наводяться основні поняття, описуються цілі, завдання, принципи та організаційні форми освіти дітей від одного року до трьох років.

У другому розділі посібника дано розгорнуту характеристику дитини раннього віку, особливості його фізичного і психічного розвитку. Психологічні закономірності становлення особистості і різних видів діяльності розкриваються з позицій культурно-історичної концепції Л.С. Виготського, теорії періодизації психічного розвитку Д.Б. Ельконіна і концепції генезису спілкування М.І. Лісіна. При викладі матеріалу автори спиралися на сучасні дані експериментальних досліджень, отримані в лабораторії психічного розвитку дошкільнят Психологічного інституту РАО. У цьому розділі також представлені етапи розвитку у дітей предметної діяльності, процесуальної гри, мови, спілкування з дорослими і однолітками, розкривається психологічний зміст кризи трьох років.

У третьому розділі посібника представлена ​​технологія особистісно-орієнтованого взаємодії дорослих з дітьми та засновані на ній методи педагогічної роботи. Відповідно до сучасної Концепцією безперервної освіти зміст і методи навчання та виховання дітей раннього віку диференціюються за такими сферами: фізичне, пізнавально-мовний, соціально-особистісний, художньо-естетичний розвиток. Даються методичні рекомендації щодо проведення адаптації дитини до дитячого закладу, організації розвиваючої предметного середовища, планування діяльності педагога, спостереження за розвитком дітей, роботі з сім'єю. Ці матеріали апробовувалися у спільній роботі авторів з дошкільними установами різних регіонів Росії. У даному розділі представлені також методи діагностики розвитку дитини раннього віку, особлива увага приділяється правовим і етичним аспектам застосування психологічної діагностики в освітньому процесі.

Окрема глава присвячена огляду сучасних освітніх програм для дітей раннього віку.

В кінці кожного розділу підбиваються підсумки, пропонуються питання і завдання для самостійної роботи студентів.

Ми не можемо надати можливість скачати книгу в електронному вигляді.
Інформуємо Вас, що частина повнотекстової літератури по психолого-педагогічної тематики міститься в електронній бібліотеці МГППУ за адресою http://psychlib.ru . У разі, якщо публікація знаходиться у відкритому доступі, то реєстрація не потрібна. Частина книг, статей, методичних посібників, дисертацій будуть доступні після реєстрації на сайті бібліотеки.
Електронні версії творів призначені для використання в освітніх і наукових цілях.