правила планування та забудови міських і сільських поселень

Актуалізована редакція СНиП 2.07.01-89

* Справжній звід правил складено з метою підвищення рівня безпеки людей в будівлях і спорудах та збереження матеріальних цінностей у відповідності з Федеральним законом від 30 грудня 2009 р № 384-ФЗ «Технічний регламент про безпеку будівель і споруд», виконання вимог Федерального закону від 23 листопада 2009 р № 261-ФЗ «про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»

ВСТУП

Справжній звід правил складено з метою підвищення рівня безпеки людей в будівлях і спорудах та збереження матеріальних цінностей у відповідності з Федеральним законом від 30 грудня 2009 р № 384-ФЗ «Технічний регламент про безпеку будівель і споруд», виконання вимог Федерального закону від 23 листопада 2009 р № 261-ФЗ «про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації», підвищення рівня гармонізації нормативних вимог з європейським нормативними документами, застосування єдиних методів визначення експлуатаційних характеристик і методів оцінки. Враховувалися також вимоги Федерального закону від 22 липня 2008 року № 123-ФЗ «Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки» і склепінь правил системи протипожежного захисту.

Робота виконана авторським колективом: керівник теми - П.М. Давиденко, канд. архіт., чл.-кор. РААБН; Л.Я. Герцберг, д-р техн. наук, чл.-кор. РААБН; Б.В. Черепанов, канд. техн. наук, радник РААСН; Н.С. Краснощекова, канд. с / г наук, радник РААСН; Н.Б. Вороніна; Г.Н. Воронова, радник РААСН; В.А. Гутников, канд. техн. наук, радник РААСН; Е.В. Сарнацький, чл.-кор. РААБН; З.К. Петрова, канд. архит .; С.К. Регаме, О.С. Семенова, канд. техн. наук, радник РААСН; С.Б. Чистякова, академік РААСН; за участю ВАТ «Інститут громадських будівель»: А.М. Базилевич, канд. архит .; А.М. Гарнець, канд. архит .; ГІПРОНІЗДРАВ: Л.Ф. Сідоркова, канд. архіт., М.В. Толмачова; ВАТ «Гипрогор»: А.С. Кривов, канд. архит .; І.М. Шнайдер.

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей документ поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих міських і сільських поселень і включає основні вимоги до їх планування і забудову. Конкретизацію цих вимог слід здійснювати при розробці регіональних та місцевих нормативів містобудівного проектування.

1.2 Цей звід правил спрямований на забезпечення містобудівними засобами безпеки і стійкості розвитку поселень, охорону здоров'я населення, раціональне використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища, збереження пам'яток історії та культури, захист територій поселень від несприятливих впливів природного і техногенного характеру, а також на створення умов для реалізації визначених законодавством Російської Федерації соціальних гарантій громадян, включаючи маломобільні групи населення, в ч сті забезпечення об'єктами соціального та культурно-побутового обслуговування, інженерної та транспортної інфраструктури та благоустрою.

1.3 Вимоги цього документа з моменту його введення в дію пред'являються до знову розробляється містобудівної і проектної документації, а також до інших видів діяльності, що призводить до зміни сформованого стану території, нерухомості і середовища проживання. Селища міського типу (міські, робочі, курортні) слід проектувати за нормами, встановленими для малих міст з такою ж розрахунковою кількістю населення.

1.4 Селища при знаходяться поза містами підприємствах і об'єктах, що не мають статусу селищ міського типу, слід проектувати за відомчими нормативними документами, а при їх відсутності - за нормами, встановленими для сільських поселень з такою ж розрахунковою кількістю населення.

* Примітка - При проектуванні міських і сільських поселень слід передбачати заходи з цивільної оборони відповідно до вимог спеціальних нормативних документів.

2 Нормативні посилання

У цьому зводі правил є посилання на нормативні, правові, нормативно-технічні документи і стандарти Російської Федерації, які включені до переліку законодавчих і нормативних документів, наведений у додатку А.

* Примітка - При користуванні справжнім склепінням правил доцільно перевірити дію посилальних стандартів і класифікаторів в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті національного органу Російської Федерації по стандартизації в мережі Інтернет або по щорічно видаваному інформаційному покажчику «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року, і за відповідними щомісяця видаються інформаційних покажчиків, опублікованими в поточному році.

Якщо контрольний документ замінений (змінений), то при користуванні справжнім склепінням правил слід керуватися заміненим (зміненим) документом. Якщо контрольний матеріал скасований без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.

3 Терміни та визначення

Основні терміни та визначення, застосовані в цьому СП, наведені в додатку Б.

4 КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ І ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ міських і сільських поселень

4.1 Міські та сільські поселення необхідно проектувати на основі документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень. При плануванні і забудові міських і сільських поселень необхідно керуватися законами Російської Федерації, указами Президента Російської Федерації, постановами Уряду Російської Федерації, законодавчими і нормативними актами суб'єктів Російської Федерації.

4.2 Міські та сільські поселення треба проектувати як елементи системи розселення Російської Федерації і входять до неї республік, країв, областей, муніципальних районів і муніципальних утворень. При цьому територіальне планування має бути спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення територій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення врахування інтересів громадян та їх об'єднань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень.

4.3 У проектах планування і забудови міських і сільських поселень необхідно передбачати раціональне черговість їх розвитку. При цьому необхідно визначати перспективи розвитку поселень за межами розрахункового терміну, включаючи принципові рішення по територіальному розвитку, функціонального зонування, планувальній структурі, інженерно-транспортної інфраструктури, раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Як правило, розрахунковий термін повинен бути до 20 років, а містобудівна прогноз може охоплювати 30-40 років.

4.4 Міста і сільські населені пункти в залежності від проектної чисельності населення на розрахунковий термін поділяються на групи відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Таблиця 1

4.5 Чисельність населення на розрахунковий термін слід визначати на основі даних про перспективи розвитку поселення в системі розселення з урахуванням демографічного прогнозу природного і механічного приросту населення і маятникових міграцій. Перспективи розвитку сільського населеного пункту повинні бути визначені на основі схем територіального планування муніципальних районів, генеральних планів поселень в ув'язці з формуванням агропромислового та рекреаційного комплексів, а також з урахуванням розміщення підсобних сільських господарств підприємств, організацій і установ.

4.6 Територію для розвитку міст необхідно вибирати з урахуванням можливості її раціонального функціонального використання на основі порівняння варіантів архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних, санітарно-гігієнічних показників, паливно-енергетичних, водних, територіальних ресурсів, стану навколишнього середовища з урахуванням прогнозу зміни на перспективу природних та інших умов.

При цьому необхідно враховувати гранично допустимі навантаження на навколишнє природне середовище на основі визначення її потенційних можливостей, режиму раціонального використання територіальних і природних ресурсів з метою забезпечення найбільш сприятливих умов життя населенню, недопущення руйнування природних екологічних систем і необоротних змін у навколишньому природному середовищі.

4.7 При розробці генеральних планів міст і сільських населених пунктів необхідно виходити з оцінки їх економіко-географічного, соціального, виробничого, історико-архітектурного і природного потенціалу.

При цьому слід: враховувати адміністративний статус міст і сільських поселень, прогнозовану чисельність населення, економічну базу, місце розташування і роль в системі розселення (агломерації), а також природно-кліматичні, соціально-демографічні, національно-побутові та інші місцеві особливості; виходити з комплексної оцінки і зонування території міста та приміської зони, їх раціонального використання, наявних ресурсів (природних, водних, енергетичних, трудових, рекреаційних), прогнозів зміни економічної бази, стану навколишнього середовища і її впливу на умови життя і здоров'я населення, соціально демографічної ситуації, включаючи міждержавну і міжрегіональну міграцію населення; передбачати поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану навколишнього середовища поселень і прилеглих до них територій, збереження історико-культурної спадщини; визначати раціональні шляхи розвитку поселень з виділенням першочергових (пріоритетних) і перспективних соціальних, економічних і екологічних проблем; враховувати перспективи розвитку ринку нерухомості, можливість освоєння територій через залучення недержавних інвестицій і продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, розташованих на території міських і сільських поселень, або права їх оренди.

4.8 При плануванні і забудові міст та інших поселень необхідно зонувати їх територію з встановленням видів переважного функціонального використання, а також інших обмежень на використання території для здійснення містобудівної діяльності.

Перелік функціональних зон документів територіального планування може включати зони переважно житлової забудови, змішаної та суспільно-ділової забудови, суспільно-ділової забудови, виробничої забудови, змішаної забудови, інженерної та транспортної інфраструктур, рекреаційні зони, зони сільськогосподарського використання, зони спеціального призначення, в тому числі зони розміщення військових та інших режимних об'єктів, зони кладовищ, інші зони спеціального призначення.

4.9 Межі територіальних зон встановлюються при підготовці правил землекористування і забудови з урахуванням:

а) можливості поєднання в межах однієї зони різних видів існуючого і планованого використання території;

б) функціональних зон і параметрів їх планувального розвитку, визначених генеральним планом поселення, генеральним планом міського округу, схемою територіального планування муніципального району;

в) склалася, планування території і існуючого землекористування;

г) планованих змін меж земель різних категорій відповідно до документами територіального планування і документацією з планування території;

д) запобігання можливості заподіяння шкоди об'єктам капітального будівництва.

4.10 Межі територіальних зон можуть встановлюватися по: а) лініях магістралей, вулиць, проїздів, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків; б) червоних лініях; в) кордонів земельних ділянок; г) кордонів населених пунктів в межах муніципальних утворень; д) кордонів муніципальних утворень, в тому числі внутрішньоміських територій міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга; е) природним кордонів природних об'єктів; ж) іншим кордонів.

4.11 Межі зон з особливими умовами використання територій, межі територій об'єктів культурної спадщини, що встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації, можуть не збігатися з кордонами територіальних зон. В історичних містах слід виділяти зони (райони) історичної забудови.

4.12 Склад територіальних зон, а також особливості використання їх земельних ділянок визначаються містобудівною регламентом, правилами забудови з урахуванням обмежень, встановлених містобудівним, земельним, природоохоронним, санітарним, іншим спеціальним законодавством, цими нормами, а також спеціальними нормами.

У складі територіальних зон можуть виділятися земельні ділянки загального користування, зайняті площами, вулицями, проїздами, дорогами, набережними, скверами, бульварами, водоймами та іншими об'єктами, призначеними для задоволення суспільних інтересів населення. Порядок використання земель загального користування визначається органами місцевого самоврядування.

4.13 При виділенні територіальних зон і встановлення регламентів їх використання необхідно враховувати також обмеження на містобудівну СП 42.13330.2011 5 діяльність, обумовлені встановленими зонами особливого регулювання. У їх числі: зони історичної забудови, історико-культурних заповідників; зони охорони пам'яток історії та культури; зони особливо охоронюваних природних територій, в тому числі округу санітарної та гірничо-санітарної охорони; санітарно-захисні зони; водоохоронні зони та прибережні захисні смуги; зони залягання корисних копалин; зони, що мають обмеження для розміщення забудови в зв'язку з несприятливою дією природного і техногенного характеру (сейсміка, сходження лавин, затоплення і підтоплення, що просідають грунти, підроблені території і т.ін..).

4.14 Санітарно-захисні зони виробничих і інших об'єктів, що виконують средозащітние функції, включаються до складу тих територіальних зон, в яких розміщуються ці об'єкти. Допустимий режим використання і забудови санітарно-захисних зон необхідно приймати відповідно до чинного законодавства, цих норм і правил, санітарних правил, наведеними в СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1200, а також за погодженням з місцевими органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

У районах, схильних до небезпечного впливу природних і техногенних факторів, при зонуванні території поселень необхідно враховувати наведені в цих нормах обмеження на розміщення будівель і споруд, пов'язані з тривалим перебуванням великої кількості людей.

У районах сейсмічністю 7, 8 і 9 балів зонування території поселень слід передбачати з урахуванням сейсмічного мікрорайонування. При цьому під зони житлової забудови слід використовувати земельні ділянки з меншою сейсмічністю.

У районах, схильних до радіаційного забруднення територій поселень, при зонуванні необхідно враховувати можливість поетапного зміни режиму використання цих територій після проведення необхідних заходів по дезактивації ґрунту і об'єктів нерухомості.

4.15 При складанні балансу існуючого і проектного використання території поселення за основу необхідно приймати зонування території, яке визначається 4.6 цих норм, вказуючи в складі виділяються територіальних зон відповідні категорії земель, встановлені земельним законодавством Російської Федерації.

У складі балансу існуючого і проектного використання земель поселень необхідно виділяти землі державної власності (федерального значення, суб'єктів Російської Федерації), муніципальної власності, приватної та іншої власності в ув'язці з даними містобудівного та земельного кадастрів.

4.16 Планувальну структуру міських і сільських поселень слід формувати, передбачаючи:

- компактне розміщення і взаємозв'язок територіальних зон з урахуванням їх допустимої сумісності;

- зонування і структурний членування території в ув'язці з системою громадських центрів, транспортної та інженерної інфраструктурою;

- ефективне використання територій в залежності від її містобудівної цінності, допустимої щільності забудови, розмірів земельних ділянок;

- комплексний облік архітектурно-містобудівних традицій, природно-кліматичних, історико-культурних, етнографічних та інших місцевих особливостей; СП 42.13330.2011 6

- ефективне функціонування і розвиток систем життєзабезпечення, економію паливно-енергетичних і водних ресурсів;

- охорону навколишнього середовища, пам'яток історії та культури;

- охорону надр і раціональне використання природних ресурсів;

- умови для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури відповідно до вимог нормативних документів.

У районах сейсмічністю 7, 8 і 9 балів необхідно передбачати розчленовану планувальну структуру міст, а також методи дистанційного розміщення об'єктів з великою концентрацією населення і мають підвищену пожежну і вибухово небезпека.

В історичних містах слід забезпечувати збереження їх історичної планувальної структури та архітектурного вигляду, передбачаючи розробку і здійснення програм і проектів комплексної реконструкції та регенерації історичних зон з урахуванням вимог розділу 14. Організацію території сільського поселення необхідно передбачати в ув'язці з функціональної і планувальної організацією території сільських муніципальних утворень

4.17 У найбільших і великих містах необхідно передбачати комплексне використання підземного простору для розміщення в ньому споруд транспорту, підприємств торгівлі, громадського харчування та комунально-побутового обслуговування, видовищних та спортивних споруд, підсобно-допоміжних приміщень, споруд інженерного обладнання, виробничих і комунально-складських об'єктів різного призначення. Розміщення об'єктів в підземному просторі допускається у всіх територіальних зонах при виконанні санітарно-гігієнічних, екологічних та протипожежних вимог, що пред'являються до даних об'єктів.

4.18 У районах, схильних до дії небезпечних і катастрофічних природних явищ (землетрусу, цунамі, селі, повені, зсуви та обвали), зонування території поселень слід передбачати з урахуванням зменшення ступеня ризику і забезпечення стійкості функціонування.

У зонах з найбільшим ступенем ризику слід розміщувати парки, сади, відкриті спортивні майданчики та інші вільні від забудови елементи.

У сейсмічних районах функціональне зонування території слід передбачати на основі мікрорайонування за умовами сейсмічності. При цьому під забудову слід використовувати ділянки з меншою сейсмічністю відповідно до вимог СП 14.13330.

У районах із складними інженерно-геологічними умовами під забудову необхідно використовувати ділянки, що вимагають менших витрат на інженерну підготовку, будівництво та експлуатацію будівель і споруд.

4.19 Планувальну структуру міських і сільських поселень слід формувати, забезпечуючи компактне розміщення і взаємозв'язок функціональних зон; раціональне районування території в ув'язці з системою громадських центрів, інженерно-транспортною інфраструктурою; ефективне використання території в залежності від її містобудівної цінності; комплексний облік архітектурно-містобудівних традицій, природно-кліматичних, ландшафтних, національно-побутових та інших місцевих особливостей; охорону навколишнього середовища, пам'яток історії та культури.

* Примітки

1 У сейсмічних районах необхідно передбачати розчленовану планувальну структуру міст і методи дистанційного розміщення об'єктів з великою концентрацією населення, а також пожежовибухонебезпечних.

2 В історичних містах слід забезпечувати всебічне збереження їх історичної планувальної структури та архітектурного вигляду, передбачати розробку і здійснення програм з комплексної реконструкції історичних зон, реставрації пам'яток історії та культури.

3 При плануванні і забудові міських і сільських поселень необхідно забезпечувати умови для безперешкодного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог СП 59.13330. 4.20

Ділянки садівничих товариств необхідно розміщувати з урахуванням перспективного розвитку міських і сільських поселень за межами резервних територій, які використовуватимуться для індивідуального житлового будівництва, на відстані доступності на громадському транспорті від місць проживання, як правило, не більше 1,5 ч, а для найбільших і великих міст - не більше 2 год.

скачати документ повністю