Навчально-методична робота

 1. Дисципліни:
 2. Найбільш значущі навчальні видання:
 3. Складові навчально-методичної діяльності кафедри.

Навчальна робота на кафедрі ведеться за двома напрямками: навчання студентів і навчання слухачів підготовчого відділення факультету профорієнтації та довузівської підготовки.

Дисципліни:

 • «Медична біологія і загальна генетика» - для студентів 1-го курсу лікувального, педіатричного, військово-медичного, медико-профілактичного, стоматологічного факультетів та медичного факультету іноземних студентів;
 • «Біологія» - для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету;
 • «Біологія» - для слухачів підготовчого відділення факультету профорієнтації та довузівської підготовки, які є громадянами Республіки Білорусь, а також для слухачів - іноземних громадян.

«Медична біологія і загальна генетика» - для студентів 1-го курсу лікувального, педіатричного, військово-медичного, медико-профілактичного, стоматологічного факультетів та медичного факультету іноземних студентів;  «Біологія» - для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету;  «Біологія» - для слухачів підготовчого відділення факультету профорієнтації та довузівської підготовки, які є громадянами Республіки Білорусь, а також для слухачів - іноземних громадян

Навчання проводиться у формі лекцій і лабораторних занять, із застосуванням елементів самостійної керованої роботи учнів (тестовий самоконтроль, тематичні доповіді та реферати).

Використовуються традиційні (методичні рекомендації, посібники, збірники тестів і ситуаційних завдань) і сучасні навчально-інформаційні ресурси (ЕНМК, комп'ютерні презентації лекцій, комп'ютерні тести, інтерактивні ресурси в Internet і локальної мережі БДМУ).

В процесі навчання здійснюються всі види контролю знань: поточний, проміжний і підсумковий.

Для контролю використовуються різні методи:

 • усне опитування - фронтальний і індивідуальний,

 • письмове опитування - рішення задач, закриті і відкриті тестові завдання,

 • комп'ютерне тестування.

Методична робота спрямована на підвищення ефективності навчального процесу і постійне вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

За всіма викладаються дисциплін відповідно до напрямів навчальної діяльності кафедри створені оригінальні навчально-методичні комплекси, що включають в себе навчальні посібники, практикуми, методичні розробки .

Найбільш значущі навчальні видання:

 • підручник «Медична біологія і загальна генетика» для студентів медичних ВУЗів;
 • «Збірник завдань з загальної та медичної генетики»;
 • «Введення в медичну біологію» для іноземних слухачів підготовчого відділення.
 • Не одне перевидання витримала ціла серія навчальних посібників з біології для абітурієнтів та школярів, написаних викладачами кафедри.
 • Ряд наших посібників видається не тільки в Білорусі, але і за кордоном (Росія, Україна).

Розроблено і впроваджено комп'ютерні тести для студентів усіх факультетів з тем: «Молекулярна біологія і цитогенетика», «Загальна і медична генетика», «Діагностика паразитологічних мікропрепаратів», «Загальна та медична паразитологія».

Складові навчально-методичної діяльності кафедри.

 • Навчання студентів лікувального, медико-профілактичного і педіатричного профілю. Проводиться протягом 2-х семестрів; включає в себе основні розділи «Молекулярна біологія і цитогенетика», «Загальна генетика з основами медичної генетики», «Паразитологія», «Біологія розвитку».
 • Навчання вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичного факультету (очна форма отримання освіти). Проводиться протягом 1-го семестру в обсязі 9 лекцій і 19 лабораторних занять. Навчання вітчизняних студентів фармацевтичного факультету (заочна форма отримання освіти) передбачає 2 лекції і 4 лабораторних заняття в ході двох настановних сесій, а також письмову контрольну роботу.
 • Навчання вітчизняних і іноземних студентів стоматологічного факультету. Проводиться протягом 1-го семестру в обсязі 13 лекцій і 19 лабораторних занять. За спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Фармація» навчання іноземних студентів проводиться як на російській, так і на англійській мові. Кафедрою підготовлені навчально-методичні комплекси для навчання іноземних студентів англійською мовою.
 • Атестація студентів проводиться у вигляді письмового іспиту. Підсумкова оцінка формується за накопичувальною системою, що включає середньорічний бал успішності студента, результати здачі колоквіумів і іспиту, з урахуванням рейтингу його науково-дослідницької активності на кафедрі.

Підсумкова оцінка формується за накопичувальною системою, що включає середньорічний бал успішності студента, результати здачі колоквіумів і іспиту, з урахуванням рейтингу його науково-дослідницької активності на кафедрі

 • Підготовчі курси з біології для громадян іноземних держав в обсязі 150 годин. Навчання ведеться російською та англійською мовою. Початок занять з вересня місяця для слухачів, що вивчає російську мову як рідну; з грудня місяця - для слухачів, які вивчають російську мову як іноземну; далі - по мірі формування груп (склад групи 6-9 осіб). Підсумкова атестація проводиться в червні місяці.
 • Підготовчі курси до складання ЦТ по біології для громадян Республіки Білорусь. Навчання проводиться в денний (396 годин на рік) і вечірньою формою (140 годин на рік).
 • Заочні підготовчі курси з біології. Курси орієнтовані на іногородніх учнів і проводяться у вигляді консультацій учнів 10-11 класів ліцеїв Мінської області (Старі Дороги, Лапич, Смолевичи, Борисов, Солігорськ і ін.). Викладачі ліцеїв планують певні теми лекцій (занять) за погодженням їх з кафедрою. Основне завдання курсу - викласти найбільш складні питання, сформувати уявлення про необхідний обсяг і рівень знань для успішної здачі ЦТ.
 • Дистанційне підготовчі курси з біології. Навчальна програма включає в себе 10 навчальних модулів, що охоплюють весь матеріал програми для вступників до вузів. Кожен модуль містить: лекційний матеріал (відеоролик); список рекомендованої літератури; пробний тест з коментарями помилок; контрольний тест. Контрольні тести (роботи) перевіряються і рецензуються викладачами кафедри. Один раз на місяць проводяться очні консультації, на яких аналізуються типові помилки, допущені при виконанні контрольних робіт, розглядаються найбільш складні питання вивчається, і пропонуються інші завдання для закріплення отриманої інформації.