Бастрон Алевтина Олексіївна

  1. Кафедра / Центр
  2. Науково-педагогічна діяльність
  3. Область наукових інтересів і сфера наукової діяльності
  4. публікації

Кафедра / Центр

Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Посада

доцент

Наукова ступінь

Кандидат педагогічних наук, доцент за фахом "Системний аналіз, управління і обробка інформації" (шифр 05.13.01)

Біографічні відомості

18.05.1970 року народження, фахівець в області математики, інформатики, обчислювальної техніки та управління.

Переможець конкурсу проектів Міністерства Освіти і Науки Російської Федерації по створенню колекції Цифрових Освітніх Ресурсів (ЦОР) до федерального навчально - методичного комплексу «Математика 1 - 4 клас» Александрової Е.І., Національний фонд підготовки кадрів, видавництво «Дрофа», 2008 р

Постійно проходжу курси підвищення кваліфікації, отримані знання використовую у викладацькій діяльності:

  • навчання в МВА Університет «КІМЕП», Алмати, Executive Master of Business Administration, документ № 12185, 2011-2013;
  • навчання в Університеті «КІМЕП», академічний ступінь магістр за фахом 6М052000 Ділове Адміністрування для управлінських кадрів, диплом ЖООК- М № 0033562, Алмати, 2011- 2013.
  • Підвищення кваліфікації за програмою «Освітній процес і інформаційні технології: методика подачі мультимедійного дидактичного матеріалу та інтерактивні завдання», 2015-го, РДГУ.
  • Підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційне забезпечення викладацької діяльності», 2016, РДГУ.
  • Проходження курсу навчання роботі з системою Консультант Плюс. Рівень Професіонал. Сертифікат №555-4674. 28.04.

Науково-педагогічна діяльність

Стаж науково-педагогічної роботи становить 10 років, у тому числі стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, установах підвищення кваліфікації 10 років. Читаю лекційні курси з аналітичної геометрії, математики, чисельних методів, електронних освітніх ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні, методам оптимізації. Дисципліна, що читається мною, «Теорія систем і системний аналіз», дозволяє студенту використовувати у своїй практичній діяльності можливості обчислювальної техніки, сучасні математичні методи, вчить приймати комплексні системні рішення, розуміти структуру процесів, розвивати сучасні методи в теорії менеджменту. Дисципліна «Методи прийняття рішень» дозволяє студентам досліджувати способи і методи пошуку найбільш вигідних з можливих рішень з урахуванням специфіки наявної інформації щодо очікуваного економічного результату і переваг особи, що приймає рішення, дисципліна «Теорії управління» навчає слухачів елементам математичного моделювання з використанням сучасних понять і методів теорії управління об'єктами при переході їх з одного стану в інший, а також дає студентами початкові навички моделювання і аналізу даних із застосуванням математичних пакетів програм.

Область наукових інтересів і сфера наукової діяльності

Маю науковий ступінь, досвід, власні розробки і власну методику з навчання студентів гуманітарного технічних дисциплін, оскільки є істотні відмінності в підході до викладання технічних дисциплін студентам технічних і студентам гуманітарних напрямків зважаючи наявних особливостей сприйняття інформації у тих і інших. Вивчення особливостей мислення і сприйняття інформації «технарів» і «гуманітаріїв» і, відповідно, способів викладання технічних дисциплін студентам гуманітарних напрямків, становить мій науковий інтерес, що знайшло відображення в статті «Необхідність формування нелінійного способу мислення в процесі освітньої діяльності студентів вищої школи». Наукові положення статті відповідають потребам часу в необхідності навчання універсальних фахівців, що володіють здатністю нестандартно мислити і приймати рішення в умовах невизначеності. А це особливо актуально в підготовці універсальних фахівців для різних областей управління, фахівців, що володіють не тільки сучасними інформаційними технологіями, а й нестандартним способом мислення, нелінійним, сформованим в процесі навчання саме прикладних дисциплін математики, яке дозволяє по-іншому поглянути на управлінські ситуації в епоху інформатизації суспільства, формує новий сучасний тип управлінця. Досвід і методичні розробки по застосуванню інформаційних технологій в процесі навчання студентів за напрямом «Журналістика» висвітлені в статті «медіаконвергенції в журналістиці: від класики до універсальності», в якій порушено проблему використання інформаційних технологій в роботі журналіста в умовах розвивається і займає домінуючі позиції процесу медіаконвергенції , що відбувається в засобах масової інформації, розглянуто завдання підготовки «універсальних журналістів» та перспективи їх вирішення в журнали тском освіту, показана актуальність викладання інформаційних технологій в підготовці таких фахівців. Займаюся питаннями навчання студентів з ОВЗ, була написана стаття Особливості використання методів і технологій навчання у вищій школі в умовах інклюзивної освіти (наукова стаття) Науковий ступінь кандидата педагогічних наук, проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою «Освітній процес і інформаційні технології: методика подачі мультимедійного дидактичного матеріалу та інтерактивні завдання »допомагають у створенні власних розробок для викладацької діяльності з навчання прикладним м тематичним дисциплін студентів різних напрямків, в тому числі і гуманітарних.За останні 2 роки брала участь в міжнародних конференціях, що відображають область наукових інтересів в питаннях вдосконалення викладання технічних і математичних дисциплін студентам технічних і гуманітарних напрямків: Міжнародна науково-практична конференція (м Москва, 12 квітня 2018 р) «Інформаційна безпека: вчора, сьогодні, завтра», VIII Міжнародна науково - практична конференція (м Орехово - Зуєво 12 грудня 2018 г.), V Міжнародна науково-практична конференція «Математична освіта в школі та вузі: теорія і практика» (MATHEDU-2015) (листопад, 2015), III Загальноросійська науково-практична конференція «Наука. Освіта. Проектна діяльність: Росія - XXI століття »« Психологія і педагогіка вищої школи і професійної освіти »(грудень, 2015), XVI Міжнародна наукова конференція« Актуальні питання розвитку науки в світі »(квітень, 2016). Брала участь в конференціях з проблем використання педагогічних методів у викладанні прикладних математичних дисциплін студентам технічних і гуманітарних напрямків. Маю розроблені способи нового підходу в методиці викладання математичних дисциплін студентам напряму «Реклама і PR» та використання і застосування знань як студентами гуманітарних, так і технічних направленій.Разработка і застосування нових ефективних статистичних та інтелектуальних методів і моделей обробки і аналізу даних в соціотехнічних системах ( доц. Бастрон А.А.): аналіз та інтерпретація результатів дослідження виявлення відмінностей психологічних характеристик у студентів РДГУ та у студентів з ОВЗ (на прикладі МГГЕУ), дослідження особистісних детермінант, що забезпечують стійкість у взаємодії в інформаційному середовищі у студентів РДГУ та студентів з ОВЗ із застосуванням статистичних та інтелектуальних методів інтерпретації результатів досліджень. Сучасні моделі змішаного навчання та інклюзивної освіти (доц. Бастрон А.А.): дослідження здатності людей з ОВЗ і без ОВЗ до стійкості і забезпечення ИПБ в умовах дії агресивного інформаційного середовища. У процесі дослідження визначається стійкість особистості в умовах невизначеності, відсутності або неповноти інформації. При розгляді даного питання є важливим дослідження особливостей різних типів особистості до стійкості у взаємодії в інформаційному середовищі. У процесі дослідження актуальних і значущим питанням в організації навчального процесу буде визначення індивідуально - психологічних особливості взаємодії людей з ОВЗ в інформаційному середовищі та дослідження особистісних детермінант, що забезпечують стійкість особистості та інформаційно - психологічну безпеку на прикладі студентів РДГУ та студентів з ОВЗ МГГЕУ. Розробка і застосування нових ефективних статистичних та інтелектуальних методів і моделей обробки і аналізу даних в соціотехнічних системах (доц. Бастрон А.А.) Проблеми інформаційно - психологічної безпеки (доц. Бастрон А.А.).

публікації

За останні 2 роки виконано 3 підручника та 3 навчальні посібники, які використовуються в викладацькій діяльності: підручник «Інформаційні технології в менеджменті», частина 1 «Теоретичні основи», «Інформаційні» технології в менеджменті (управління) », частина 2« Складові частини інформаційних технологій »,« Інформаційні технології в менеджменті », частина 3« Приклади реалізації ІТ », навчальний посібник« Інформатика та інформаційні системи »,« Практикум з чисельних методів в обчислювальних середовищах Matlab і Mathcad »,« Введення в інформаційний менеджмент ». Маю 42 публікації, з них 22 навчально-методичних робіт і 20 наукових робіт, за останні три роки опублікувала 13 навчально-методичних та 15 наукових робіт. Переможець конкурсу проектів Міністерства Освіти і Науки Російської Федерації по створенню колекції Цифрових Освітніх Ресурсів (ЦОР) до федерального навчально - методичного комплексу «Математика 1 - 4 клас» Александрової Е.І., Національний фонд підготовки кадрів, видавництво «Дрофа», 2008 р


Оновлене: 20.02.2019 15:33:16
Версія для друку