Кафедра філософських наук і ідеологічної роботи

 1. Місія кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР) Формування професійних компетенцій для...
 2. Науково-педагогічний потенціал кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 3. Навчальна діяльність кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 4. Науково-дослідна робота кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 5. Науково-дослідна робота студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і здобувачів кафедри філософських...
 6. Студентський науковий клуб «Логос»
 7. Підготовка магістрантів, аспірантів і докторантів кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 8. Підвищення кваліфікації співробітників кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 9. Взаємодія кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР) з органами державного управління
 10. Співпраця кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР) з науковими центрами і вузами Республіки...
 11. Міжнародне наукове співробітництво кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)
 12. Контактна інформація
Місія кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Формування професійних компетенцій для ефективного управління духовно-ідеологічної сферою життєдіяльності суспільства.

Коротка історична довідка про кафедру філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Кафедра філософських наук і ідеологічної роботи створена в 2011 році шляхом об'єднання кафедри філософських наук і кафедри ідеології і політичних наук. Перша з них була утворена в 2001 році на основі існуючої з 1992 року кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, друга - в 2003 році з числа викладачів Академії управління, читали навчальні курси з політичних наук.

Науково-педагогічний потенціал кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Науково-педагогічний потенціал кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

На кафедрі філософських наук і ідеологічної роботи працюють 2 професори, доктори наук, 5 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладача, 1 методист.

 • Чуєшов Віктор Іванович, завідувач кафедри, доктор філософських наук (професор)
 • Мельник Володимир Андрійович, професор кафедри, доктор політичних наук (професор)
 • Ільїн Михайло Васильович, доцент кафедри, кандидат технічних наук (доцент)
 • Касперович Галина Іванівна, доцент кафедри, кандидат філософських наук (доцент)
 • Семенова Владислава Миколаївна, доцент кафедри, кандидат філософських наук (доцент)
 • Криштапович Євген Олександрович, доцент кафедри, кандидат філософських наук (доцент)
 • Таркан Іван Іванович, доцент кафедри, кандидат філософських наук (доцент)
 • Соколов Борис Мойсейович, старший викладач
 • Еськевіч Костянтин Романович, старший викладач
 • Скріган Ольга Олександрівна, методист
Навчальна діяльність кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Кафедра є випускаючою в Інституті державної служби за спеціальностями перепідготовки «Державне управління та ідеологія» і «Державна ідеологія і управління людськими ресурсами», а також в Інституті управлінських кадрів кафедра є випускаючою за спеціальністю магістратури «Політичний аналіз і політтехнології в медіасфері». Крім того, забезпечує підготовку слухачів за спеціальністю підготовки «Державне будівництво», студентів та магістрантів усіх спеціальностей, аспірантів і докторантів.

Організовано проведення занять по 28 дисциплін, в тому числі «Філософія» , «Філософія і методологія науки», «Логіка і риторика» , «Політологія» , «Політичні технології в медіасфері», «Основи ідеології білоруської держави», «Ідеологічна робота в Республіці Білорусь» , «Політичне керівництво», «Зв'язки з громадськістю в державному управлінні», «Геополітика і глобалістика», «Філософія державного управління» та ін.

З усіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, зміст яких відповідає навчальним планам і освітнім стандартам підготовки фахівців, і які відображають сучасний рівень розвитку соціогуманітарного знання, сучасну діалектику суспільного розвитку. Викладачі кафедри в навчальному процесі широко використовують інноваційні освітні технології, в тому числі методи кейс-стаді, ділових ігор та ін. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі зі слухачами. У процесі підготовки їх дипломних робіт, акцент робиться на їх практичної спрямованості.

Науково-дослідна робота кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Діалектика білоруської національно-державної ідентичності в умовах глобалізації та інтеграції.
 • Актуальні проблеми філософії державного управління та ідеологічної роботи в Республіці Білорусь

Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов'язана з участю у виконанні тим в рамках:

 • ГПНІ «Економіка і гуманітарне розвитку білоруського суспільства».
 • НДР за Єдиним науковому напрямку Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.
Науково-дослідна робота студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і здобувачів кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Тематика і форми участі студентів у НДР

 • Дослідження актуальних проблем філософії державного управління, теорії та історії ідеології білоруської держави, політології, логіки і риторики на навчальних заняттях в Інституті управлінських кадрів, в роботі студентського наукового клубу «Логос».
 • Підготовка наукових робіт студентів на міжнародні, республіканські і внутрішньовузівські наукові та науково-практичні конференції, а також республіканський і Внутрішньоакадемічне конкурси, публікація результатів досліджень у матеріалах конференцій і наукових журналах.
Студентський науковий клуб «Логос»

Клуб «Логос» об'єднує студентів Інституту управлінських кадрів усіх спеціальностей навколо дослідження актуальних проблем філософії державного управління, логіки, риторики, етики, філософії та методології науки та ін. Клуб з моменту його створення перебуває в числі лідерів за кількістю публікацій студентських тез і статей.

Підготовка магістрантів, аспірантів і докторантів кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Кафедра здійснює підготовку магістрантів, аспірантів і докторантів з політичних наук. На кафедрі працює науково-методологічний семінар, на засіданнях якого молоді вчені обговорюють результати досліджень і впровадження, отримані в ході роботи над магістерськими, кандидатськими і докторськими дисертаціями.

Підвищення кваліфікації співробітників кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Робота по підвищенню кваліфікації співробітників і викладачів кафедри філософських наук і ідеологічної роботи ведеться за наступними напрямками: проходження стажувань; курсів підвищення кваліфікації; участь в науково-методичних і наукових конференціях, наукових і науково-методичних семінарах кафедри та інших заходах; самоосвіта.

На кафедрі розроблено та затверджено перспективний план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Стажування викладачів здійснюється на базі провідних вузів Білорусі, Республіканського інституту вищої школи (РІВШ), БГУ, органів державного управління.

Взаємодія кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР) з органами державного управління

Професорсько-викладацький склад кафедри активно співпрацює з усіма республіканськими і місцевими органами державного управління. Кафедра філософських наук і ідеологічної роботи здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації ідеологічної вертикалі республіки, проводить активну профорієнтаційну роботу в органах державного управління всіх рівнів.

Співпраця кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР) з науковими центрами і вузами Республіки Білорусь

Кафедра співпрацює з провідними науковими центрами та вищими навчальними закладами Республіки Білорусь, такими як:

 • ДНУ «Інститут філософії НАН Білорусі»;
 • УО «Білоруський державний університет»;
 • УО «Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки»
 • ДУО «Республіканський інститут вищої школи» БГУ

На базі Інституту філософії НАН Білорусі була створена інноваційна майданчик кафедри філософських наук і ідеологічної роботи. Також на кафедрі працює інноваційний майданчик на базі ВАТ «Мінський м'ясокомбінат», що виконує окремі функції філії кафедри.

Міжнародне наукове співробітництво кафедри філософських наук і ідеологічної роботи (ФНІР)

Колектив кафедри співпрацює з низкою міжнародних організацій, наукових центрів і вузами ближнього зарубіжжя. Серед них:

 • Санкт-Петербурзький державний університет (м.Санкт-Петербург, Росія);
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко (м.Київ, Україна);
 • Балтійський Федеральний університет імені І. Канта (м Калінінград, Росія);
Контактна інформація

Адреса: 210007, м.Мінськ, вул. Московська, 17, каб. 620

Телефон: (+375 17) 229-51-89.