Василь Олександрович Сухомлинський

Сухомлинського Василь Олександрович (28 вересня 1918 р с Сухомлинського Василь Олександрович (28 вересня 1918 р с. Василівка, нині Кіровоградської обл., - 2 вересня 1970 року с. Павлиш тієї ж обл.), Педагог, член-кореспондент АПН СРСР (1957), кандидат педагогічних наук ( 1955), заслужений учитель школи УРСР (1958), Герой Соціалістичної Праці (1968), лауреат Державної премії УРСР (1974). Закінчив Полтавський педагогічний інститут (1938). Педагогіческцю діяльність почав учителем української мови та літератури в сільських школах Онуфріївського району Кіровоградської області В 1942-1944 р директор середньої школи в селищі Ува Удмуртської АРСР, в 1944-1948 р завідувач Онуфріївським роно, з 1948 р директор Павлиської середньої школи.
Сухомлинський - педагог-дослідник, автор праць з проблем практичної педагогіки (питання керівництва школою, профмайстерності вчителя, проблеми розумового, морального, трудового, естетичного та фізичного виховання).
Сухомлинський створив оригінальну цілісну педагогічну систему, що грунтується на антропологічному підході, гармонізації гуманістично орієнтованих форм, засобів і методів педагогічної діяльності, її суб'єктно-суб'єктний характер, визнання особистості дитини найвищою цінністю процесів виховання і освіти. Сухомлинський трактував виховання як процес реалізації невід'ємно притаманних дитині вроджених властивостей, спонтанних реакцій і імпульсів. Разом з тим велике значення він надавав і спеціально організованому виховує соціуму.
У 50-і рр. Сухомлинський розробляв продуктивні шляхи сполучення фізичної та розумової праці школярів на основі опитніческой, пошукової діяльності, прерогативи освоєння учнями засобів пізнання над власне знаннями. Своєрідною була трактування Сухомлинським сільськогосподарської праці як основного засобу розвитку особистості, а не тільки шляху підготовки учнів до оволодіння професією. Домінували установка на переживання школярами радості безкорисливого творчої праці і естетичну спрямованість форм і методів виробництв. діяльності.
На початку 60-х рр. центральній для Сухомлинського стала проблема комуністичного виховання школярів, в якій автор бачив засіб формування «мислячих особистостей» (а не беззаперечно виконують партійні команди людей). Це передбачало відмову від абсолютизації підпорядкування і контролю з боку колективу, які суперечили принципу свободи особистості, перешкоджали духовному і моральному вдосконаленню людини. На противагу нівелює тенденціям авторитарного виховання Сухомлинський стверджував гуманістичну педагогіку, що звеличує людини над колективом, що апелює до совісті, основою виховання яка вважає проблему людяності.
У структуру педагогічної науки Сухомлинський включав категорії етики - борг, честь, гідність, добро, свободу. Особливість які він використовує педагогічних засобів виявлялася в здійсненні виховання через художні образи у вигляді бесід, повчань, настанов і заповідей, адресованих вчителям і учням, а також казок, які розкривають проблеми моральності та ін.
З середини 60-х рр. Сухомлинський досліджував широкий спектр проблем, пов'язаних із стимулюванням пізнавальної діяльності учнів. Він був переконаний, що, лише перетворивши вчення в радісну працю, можна вирішити завдання розвитку школярів. Найважливішим інструментом цього вважав відчуття в учня успіху в навчанні, переживання радості пізнання. Для розвитку у дитини емоційної сприйнятливості велику роль відводив елементів святковості, краси, звертав увагу на взаємозв'язок морального виховання і навчання. Акцент робився на розширення уявлень дітей про навколишній світ, розвиток у них критичності мислення, на формування системи моральних цінностей, а також умінь і навичок самостійного отримання та використання інформації. Велика увага Сухомлинський приділяв переживання дітьми накопичується досвіду, самостійного розкриття ними найважливіших моральних принципів. Важливе значення мали «уроки мислення» серед природи. Чуйно сприймаючи діалектику навчального процесу, Сухомлинський різко виступав проти негативного ставлення до словесних методів навчання і вважав слово вчителя найважливішим засобом освіти. Велику роль відводив створенню дітьми спільно з учителями казок, поетичних і прозових мініатюр, що стимулюють розвиток емоційно-образного мислення ( «Серце віддаю дітям», 1969). Художні мініатюри міцно увійшли в практику навчально-виховної роботи Павльппской школи і використовуються сучасними педагогами.
Сухомлинський прагнув до створення в школі високоморального шкільного колективу, в якому узгоджено діяли колектив педагогів - ентузіастів-однодумців і згуртований учнівський колектив. У такому колективі не виникало питання про покарання, палітра виховних впливів визначалася атмосферою взаєморозуміння. Регуляторами поведінки ставали моральні норми, добрі традиції. Сухомлинський стверджував, що стимулюючий потенціал колективу обумовлюється тим позитивним, що кожна дитина може внести в його морально-інтелектуальну атмосферу. Особливе місце в процесі формування шкільного колективу займала різноманітна спільна творча діяльність вчителів та учнів, основою якої було переживання ними краси природи. Сухомлинський розробив комплексну програму «виховання красою», високо піднявши роль естетичного виховання школярів.
У цілісному вигляді гуманістичні педагогічні ідеї Сухомлинського вперше представлені в «Етюдах про комуністичне виховання» (1967). Вони втілювалися в наступних принципах: довіра і повага до дитячої особистості; перетворення навчальної діяльності школярів у захоплюючий, насичений творчими відкриттями процес; обмеження сфери впливу колективу на особистість; виховання без покарання - визнання самоцінності й неповторності кожної окремої особистості; виховання у школярів свободи вибору. Погляди Сухомлинського на виховання привели до протиріччя з офіційною педагогікою і до гострої дискусії з її «консервативним крилом». «Етюди ...» були піддані нищівній критиці, а сам Сухомлинський звинувачений в проповіді «абстрактного гуманізму».
В кінці 60-х рр. провідною для Сухомлинського стає трактування особистості, що формується як самоцінності, розуміння виховання як феномена, в значній мірі незалежного від вимог суспільства. Головною метою виховання виступало вільний розвиток дитини як активної особистості, розкриття індивідуальності, здатної протистояти нівелює тенденції офіційної педагогіки. У центрі педагогічного процесу, що розглядається як синхронне взаємодія наставника і учня, знаходилася дитина з його інтересами, творчим потенціалом і, на які насамперед і повинні були орієнтуватися вчителя.
В останніх творах Сухомлинського ( «Народження громадянина», «Сто порад учителеві», «Розмова з молодим директором школи», «Мудра влада колективу») проявляється ряд нових гуманістичних ідей. Поряд з колишньою установкою на інтернаціональне і атеїстичне виховання пріоритет віддається української етнопедагогіки, народним цінностям. Пильна увага приділяється культової основі виховання - казкам, міфам, повір'ями, легендами. Замість акценту на всебічний розвиток особистості обґрунтовується ідея ієрархічності виховання - провідною сферою виступає духовність, опосредующая інші риси особистості.
Сухомлинським були притаманні переконаність у відстоюванні гуманістичних ідеалів виховання, органічне поєднання глибини змісту з художнім стилем викладу, обґрунтування теоретичних концепцій власної щоденної педагогічної практики. Все це надавало його педагогічній спадщині прогностичний характер, ідеям і педагогічних технологій - актуальність. Сам Сухомлинський представляв ідеал народного вчителя, «віддав серце дітям». Павлишська школа була науковою лабораторією, в якій весь педагогічний колектив брав участь у багаторічній дослідно-експериментальної діяльності. Такі інновації, апробовані тут як «Школа під блакитним небом» і «Школа радості» (для 6-річних дітей), психолого-педагогічні консиліуми, уроки етики і психології сімейного життя для старшокласників, батьківська школа та інші згодом були впроваджені в педагогічну практику.
Педагогічна спадщина Сухомлинського глибоко вивчається на Україні, в Росії і за кордоном. Створено Міжнародна асоціація В. О. Сухомлинського і Міжнародне об'єднання дослідників Сухомлинського. У Павлиській школі діє з 1975 р педагогічний музей Сухомлинського.

М. В. Богуславський
Російська педагогічна енциклопедія: в 2 т. - М., 1999. - Т. 2: М-Я. - С. 401-402.

Твори В. О. Сухомлинського

Вибрані педагогічні твори: в 3-х т. / В. О. Сухомлинський; [Редкол. Н. П. Кузін та ін.]. - М.: Педагогіка, 1979-1981. - 3 т. - [373 С 914].

Вибрані твори; в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський; [Редкол. А. Г. Дзеверін та ін.]. - Київ: Рад. шк., 1979-1980. - 5 т. - [373 С 914].

Вірте в людину: [з досвіду роботи Павлиш. середовищ. шк. Онуфрієв. р-ну Кіровоград. обл.] / В. О. Сухомлинський. - М.: Молодая гвардия, 1960. - 112 с. - [373 С 914].

Виховання колективізму у школярів: з досвіду роботи сіл. середовищ. шк. / В. О. Сухомлинський. - М.: Изд-во Акад. пед наук Української РСР, 1956. - 272 с. - [371 С 914].

Виховання комуністичного ставлення до праці: (досвід воспитат. Роботи в сіл. Шк.) / В. О. Сухомлинський; під ред. Н. І. Болдирєва. - М.: Изд-во Акад. пед наук Української РСР, 1959. - 439 с. - [371 С 914].

Виховання особистості в радянській школі / В. О. Сухомлинський. - Київ: Рад. шк., 1965. - 213 с. - [373 С 914].

Виховання радянського патріотизму у школярів: з досвіду роботи сіл. шк. / В. О. Сухомлинський. - М.: Учпедгиз, 1959. - 148 с. - [371 С 914].

Дума про людину / В. О. Сухомлинський. - М.: Госполитиздат, 1963. - 120 с. : Ил. - [1 С 914].

Духовний світ школяра підліткового і юнацького віку / В. О. Сухомлинський. - М.: Учпедгиз, 1961. - 223 с. - [371 С 914].

Як виховати справжню людину: (Етика комуністичного виховання): пед. спадщина / В. О. Сухомлинський. - М.: Педагогіка, 1989. - 286 с. - (Бібліотека вчителя). - [74.200.5 2508668 З 914].

Книга про любов / В. О. Сухомлинський. - М.: Молодая гвардия, 1983. - 191 с. : Ил. - [17 С 914].

Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. - М.: Просвещение, 1981. - 192 с. - [371 С 914].

Мудрість батьківської любові / В. О. Сухомлинський; сост. А. І. Сухомлинська. - М.: Молодая гвардия, 1988. - 304 с. - (Бібліотека для батьків). - [74.9 2430367 З 914].

«Не тільки розумом, а й серцем ...»: зб. ст. і фрагм. з робіт / В. О. Сухомлинський; [Упоряд. Л. В. Голованов]. - [2-ге вид.]. - М.: Молодая гвардия, 1990. - 141 с. - (Бібліотека піонервожатого). - [74.20 2563690 З 914].

Моральний ідеал молодого покоління / В. О. Сухомлинський. - М.: Изд-во Акад пед. наук Української РСР, 1963. - 152 с. - [371 С 914].

Про виховання: [витяги з робіт] / В. О. Сухомлинський; [Упоряд. С. Соловейчик]. - 6-е изд. - М.: Политиздат, 1988. - 269 с. - Библиогр .: с. 267-268. - [74.2 2445665 З 914].

Павлишська середня школа: узагальнення досвіду роботи в сіл. середовищ. шк. / В. О. Сухомлинський. - 2-е вид. - М.: Просвещение, 1979. - 396 с. : Ил. - [373 С 914].

Педагогічний колектив середньої школи: (з досвіду роботи сіл. Шк.) / В. О. Сухомлинський. - М.: Учпедгиз, 1958. - 207 с. - [371 С 914].

Листи до сина: кн. для учнів / В. О. Сухомлинський. - 2-е вид. - М.: Просвещение, 1987. - 120 с. : Ил. - [87.7 2416713 З 914].

Потреба людини в людині / В. О. Сухомлинський. - 2-е вид. - М.: Рада. Росія, 1981. - 93 с. - (Людина серед людей). - [373 С 914].

Розмова з молодим директором школи / В. О. Сухомлинський. - Мінськ: Університетське, 1988. - 240 с. - (Бібліотечка серії «Університет - школі»). - [74.20 2475173 З 914].

Родина в серці / В. О. Сухомлинський. - 2-е вид. - М.: Молодая гвардия, 1980. - 175 с. : Ил. - [373 С 914].

Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. - Новосибірськ: Зап.-Сиб. кн. вид-во, 1985. - 221 с. - [74.9 2314922 З 914].

Народження громадянина / В. О. Сухомлинський; пер. з укр. Н. Дангулової. - 3-е изд. - М.: Молодая гвардия, 1979. - 335 с. : Ил. - [373 С 914].

Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. - Київ: Рад. шк., 1988. - 269 с. - [2433912 (д) З 914].

Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. - Київ: Рад. шк., 1984. - 254 с. - (Педагогічна бібліотека). - Библиогр .: с. 249-251. - [74.2 2273040 З 914].

Сухомлинський: [Избр. твори] / В. О. Сухомлинський; сост. і авт. предисл. Г. Д. Глейзер. - М.: Видавництво. Будинок Ш. Амонашвілі, 1997. - 223 c. - (Антологія гуманної педагогіки). - Библиогр .: с. 223. - [74.03 (аб) З 914].

В. О. Сухомлинський про розумовому вихованні / В. О. Сухомлинський; сост. І. І. Мухін. - Київ: Рад. шк., 1983. - 224 с. - (Педагогічна бібліотека). - [373 С 914].

Тексти Сухомлинського В. А.: [добірка оповідань і притч з етики] / В. О. Сухомлинський // Етіч. виховання. - 2007. - № 6. - С. 66-75.

Хрестоматія з етики / В. О. Сухомлинський. - М.: Педагогіка, 1990. - 303 с. - [87.7 2573745 З 914].

Література про В. А. Сухомлинського

Аксиологические орієнтири виховання культури пізнання дітей в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. А. Бєляєва // Укр. Моск. держ. ун-ту культури і мистецтв. - 2010. - № 1. - С. 185-189.

Дві особи - дві парадигми виховання: [про сучасному ринку. сприйнятті пед. спадщини А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського] / В. М. Галузяк, Н. І. Сметанський // Педагогіка. - 2002. - № 3. - С. 83-87.

Колектив як культурно-виховне середовище в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. А. Зайцева // Изв. Пд. Федер. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2008. - № 11. - С. 63-68.

Хресна дорога В. О. Сухомлинського: [до 90 річчя від дня народження] / М. В. Богуславський // психол.-пед. пошук. - 2008. - № 2. - С. 48-62. - Библиогр .: с. 62.

Педагогіка гуманізму і громадянськості В. О. Сухомлинського: учеб.-метод. посібник / Г. А. Баркин; Забайкал. держ. гуманітар.-пед. ун-т ім. Н. Г. Чернишевського. - Чита: ЗабГГПУ, 2007. - 247 с. - Библиогр .: с. 152-154. - [74.03 3373949 Б 251].

Педагогічна культура батьків в контексті родинної педагогіки В. О. Сухомлинського / О. С. Тимофєєва // Укр. Оренбург. держ. пед. ун-ту. Природ. і гуманітаріїв. науки. - 2003. - № 4. - С. 260-266.

Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в грузинській школі / Н. А. Басиладзе // Педагогіка. - 2002. - № 4. - С. 94-97.

Педагогічні ідеї С. Т. Шацького, А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського в сучасному просторі педагогічних досліджень / Т. А. Яркова // Укр. розвитку науки і освіти. - 2008. - № 5. - С. 101-106. - Библиогр .: с. 106.

Повість про вчителя Сухомлинського; Смерть і життя поруч: повісті / Б. С. Тартаковський. - Київ: Дніпро, 1983. - 408 с. - [Т 217].

Розвиток самосвідомості школярів: (з досвіду роботи В. О. Сухомлинського): спецкурс / М. І. Мухін. - М.: Изд-во УРАО, 1998. - 134 с. - Библиогр .: с. 116-117. - [74.20 2846454 М 925].

Батьківська педагогіка В. О. Сухомлинського: [монографія] / А. Ю. Гранкін; [Науч. ред. В. В. Макаєв]; П'ятигір. держ. лінгвіст. ун-т. - П'ятигорськ: Вид-во ПГЛУ, 2002. - 151, [1] с. - [3021280 (д) Г 772].

Система екологічного виховання та освіти молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. А. Ускова; Адиг. держ. ун-т. - Майкоп, 1995. - 22 с. - [74.03 13634 АР].

В. О. Сухомлинський: кн. для учнів / А. М. Борисовський. - М.: Педагогіка, 1985. - 127 с. : Ил. - (Люди науки). - [74.03 2331036 Б 825].

В. О. Сухомлинський: навч. посібник / А. А. Циб; Новосиб. держ. пед. ін-т. - Новосибірськ: МДПУ, 1993. - 65 с. - Библиогр .: с. 64-66. - [74.03 2698240 Ц 93].

В. О. Сухомлинський в журналі «Народное образование» / В. Чумаков, А. Замостьянов // Нар. освіта. - 2003. - № 1. - С. 243-254.

В. О. Сухомлинський: гуманістична парадигма педагогічного менеджменту: монографія / І. І. Буева; Оренбург. держ. ін-т мистецтв ім. Л. і М. Ростроповичів; [Науч. ред. А. В. Кирьякова]. - Н. Новгород: ВГІПУ, 2006. - 124 с. : Ил. - Библиогр .: с. 94-111. - [74.03 3318877 Б ​​903].

В. О. Сухомлинський і сучасність: до 85-річчя від дня народження педагога-гуманіста / В. А. Сахаров // Нач. шк. - 2002. - № 9. - С. 20-22.

В. О. Сухомлинський про розвиток самосвідомості школярів / М. Мухін // Розвиток особистості. - 1997. - № 1. - С. 49-63.

В. О. Сухомлинський про основи виховання дітей з труднощами в навчанні / В. І. Кашницький // Укр. Багаттям. держ. ун-ту ім. Н. А. Некрасова. - 2002. - № 2. - С. 48-52.

В. О. Сухомлинський про сімейне і патріотичному вихованні / К. А. Якупов // Укр. Башкирів. держ. пед. ун-ту ім. М. Акмулли. - 2008. - № 2. - С. 58-64. - Библиогр .: с. 64.

В. О. Сухомлинський: людська особистість неповторна / М. І. Мухін. - Курськ: Вид-во Кур. обкому КП РРФСР, 1991. - 123 с. - [74.03 2610931 М 925].

Уроки Сухомлинського / В. Г. Риндак [и др.]. - М.: Пед. Вісн., 1998. - 232 с. : Ил. - Библиогр .: с. 155-157. - [74.03 м2844714 Р 952].

Учитель Сухомлинський: уроки на завтра / В. Г. Риндак; Оренбург. держ. пед. ун-т. - Оренбург: ОГПУ, 2008. - 511 с. : Ил. - Библиогр .: с. 425-454. - [74.03 3316577 Р 952].

Феномен культури педагогічної діяльності вчителя (в контексті ідей В. О. Сухомлинського) / Н. М. Науменко, Л. Б. Соколова // Укр. Оренбург. держ. ун-ту. - 2006. - Лист., Спец. вип. : Наука і освіта: проблеми та перспективи. Ч. 2. - С. 354-357. - Библиогр .: с. 357.

Школоцентрістская соціально-педагогічна система В. О. Сухомлинського / О. М. Салтанов // Серед. проф. освіта. - 2005. - № 5. - С. 21-24.

Етапи становлення і особливості розвитку етнопедагогіки / Г. В. Нездемковская // Педагогіка. - 2008. - № 5. - С. 20-27. - Библиогр .: с. 27.